Story cover of author pykarai

Truyện Đam Mỹ

Hoàn thành

23-02-2014

Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia full

101 Lượt thích / 16,115 Lượt đọc
Bạn thích Bao Chửng, bạn thích Triển Chiêu?
Bạn ghét Bàng Thái sư?
Bạn thích Ngũ Thử, Bạch Ngọc Đường?
Vậy bạn có còn nhớ Trần Thế Mỹ, một trạng nguyên cưới được công chúa, nhưng bỏ rơi vợ con cha mẹ ở nhà, bị Bao Chửng chặt đầu không?
Tất cả những gì đặc sắc nhất trong Bao thanh thiên đều có ở đây, hãy xem phò mã Trần Thế Mỹ từ tương lai trở về, sẽ chạy trốn Bao Chửng như thế nào.
Có thể bạn thích?